Sant Cristòfol, màrtir

L’històric Gremi dels Pagesos és propietari del quadre de Sant Cristòfol del segle XVI, realitzat al tremp amb aplicacions a pinzell. És una pintura sobre tela de 296 cm x 162 cm, espai que ocupa la part pictòrica amb una capa molt fina i uniforme, a excepció de les emmarcacions amb lleugers contrastos.

Algunes formes i figures principals estan perfilades amb traços negres aplicats amb pinzell, possiblement procedent d’una antiga restauració.

El Departament de Restauració de Béns Immobles del Patrimoni Cultural de la Conselleria de la Generalitat, que tingué a cura de la restauració, va emetre un informe de tres pàgines, una de les quals es dedica al procés de conservació i restauració. Al principi de l’escrit llegim: “Tela original. Possiblement de lli, gruixuda, espessa i de trama tancada. Color fosc. Tafetà. Forma poligonal (8 costats). Clavada frontalment al bastidor amb gavarrots d’una forma grollera, per sobre capa pictòrica i d’una gruixuda feta de teixit en molt mal estat i pràcticament inexistent”.

“Composició en dos registres: el registre superior fa 54,5 x 76,5 cm és una sola peça de roba. El registre inferior (tema principal) fa 241,5 x 162 cm i està format per la unió de tres teles desiguals (trama) rectangulars irregulars, cosides entre elles d’una forma poc acurada. Presencia d’un gran pedaç  afegit de tela similar al marge interior dret que fa 20’5 x 745 cm. Rectangular irregular, clavat amb gavarrots i cosit, sense policromia”. El retaule no esta firmat.

No es té coneixement de perquè aquest retaule dedicat al Sant, que es carrega a coll un infant per salvar un riu, ha anat a parar a l’església de Sant Llorenç dels Pagesos.  El que sí se sap és que aquest Sant era venerat als carrers de la part alta de la ciutat, concretament al carrer del Patriarca, avui P. Iglesias i la Merceria.